درب از جلو


کمی صبر کنید...

لباسشویی 7 کیلو الجی F4J5QNP3W

9,500,000 تومان

موتور دایرکت درایو با 10 سال وارانتی - 1400 دور - گرید انرژی +++A مصرف 30% انرژی کمتر - 6 حالت شستشوی مشابه سازی شده با دست انسان (( TUMBLING غلتاندن + STEPPING پایین انداختن + SCRUBBLING رفت و برگشتی + ROLLING مارپیچی + SWING شناوری و غرق آبی + FILTATION آبکشی و جداسازی ))


لباسشویی 9 کیلو الجی F4V5VYP2T

12,500,000 تومان

طراحی درب جدید - 1400 دور - تکنولوژی بخار - 10 سال وارانتی موتور - دایرکت درایو اینوتر - مصرف 40% انرژی کمتر +++A


لباسشویی 9 کیلو الجی F4V5VYP0W

12,600,000 تومان

طراحی درب جدید - 1400 دور - تکنولوژی بخار - 10 سال وارانتی موتور - دایرکت درایو اینوتر - مصرف 40% انرژی کمتر +++A


لباسشویی 7 کیلو الجی FH2J3QDN2P0

7,300,000 تومان

موتور دایرکت درایو با 10 سال وارانتی - 6 حالت شستشوی مشابه سازی شده با دست انسان (( TUMBLING غلتاندن + STEPPING پایین انداختن + SCRUBBLING رفت و برگشتی + ROLLING مارپیچی + SWING شناوری و غرق آبی + FILTATION آبکشی و جداسازی ))


لباسشویی 8 کیلو الجی F4J6TNP0W

10,000,000 تومان

 طراحی با درب جدید - موتور دایرکت درایو با 10 سال وارانتی - 1400 دور - گرید انرژی +++A مصرف 30% انرژی کمتر - 6 حالت شستشوی مشابه سازی شده با دست انسان (( TUMBLING غلتاندن + STEPPING پایین انداختن + SCRUBBLING رفت و برگشتی + ROLLING مارپیچی + SWING شناوری و غرق آبی + FILTATION آبکشی و جداسازی ))


دسته‌بندی